Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľov

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(2) Týmto reklamačným poriadkom spoločnosť Agave Trade, s.r.o., Nobelova 1, 831 02 Bratislava; IČO 46309845 (ďalej aj „predávajúci alebo dodávateľ“) riadne informuje spotrebiteľa („ďalej aj kupujúci alebo fyzická osoba“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde a ako môže spotrebiteľ reklamáciu uplatniť.

(3) Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

(4) Kúpou tovaru zo strany spotrebiteľa v predajni predávajúceho vzniká medzi spotrebiteľom a predávajúcim spotrebiteľská kúpna zmluva.

(5) Tovar predávaný predávajúcim môže byť predávaný na mieru, na základe želania spotrebiteľa. Tovary vyrobené a predávané na mieru sa zabezpečujú a predávajú na objednávku. Ostatné produkty sú predávané bez objednávky ako hotový tovar priamo v predajni predávajúceho.

(6) Pri reklamácii zakúpeného tovaru v predajni predávajúceho nie je možné si uplatniť ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré upravujú náležitosti zásielkového predaja (vrátane internetového obchodu). V týchto prípadoch nie je možné využiť najmä právo vrátenia zakúpeného tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od termínu kúpy tovaru. Obzvlášť platí toto ustanovenie na tovar vyrobený na mieru podľa želania zákazníka!

Miesto dodania

(7) Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať tovar pri predaji v predajni predávajúceho, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. Dohodnuté miesto dodania, resp. prevzatie priamo vpredajni, sa v prípade tovaru na objednávku uvedie v objednávke.

Lehota dodania

(8) Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.

(9) Všeobecne platná lehota na dodanie objednaného tovaru, ktorý je vyrobený na mieru, je najviac 6 týždňov (42 kalendárnych dní) od prijatia objednávky, resp. od prijatia zálohovej platby za objednaný tovar (v prípade bankového prevodu odo dňa pripísania zálohovej platby na účet predávajúceho).

(10) Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa predošlej vety a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

(11) Ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru.

(12) Ak kupujúci odstúpi od zmluvy z dôvodu nedodržania lehoty dodania podľa čl. 1 ods. 9, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy.

(13) Ak kupujúci neprevezme tovar v čase uvedenom v čl. 1 ods. 9, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie; výšku poplatku ustanovuje osobitný predpis, prípadne určuje dohoda medzi účastníkmi zmluvy.

(14) Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpeného tovaru. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu.

(15) Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

(16) Plnenia, ktoré sa s predajom vybraného tovaru obvykle neposkytujú, je potrebné osobitne dohodnúť. V prípade tovaru na objednávku sa tieto plnenia dohodnú v objednávke.

(17) Vrátenie tovaru zakúpeného v predajni predávajúceho bez udania dôvodu nie je možné, predávajúci v tomto prípade nie je povinný vrátiť finančné plnenie kupujúceho za tovar. Toto ustanovenie je platné aj v prípade tvaru na objednávku.

Akosť a množstvo

(18) Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak to povaha tovaru pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa tovar pred ním prekontroloval.

(19) Ak je potrebné, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

(20) Tovary, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa mohol tovar užívať na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadného tovaru; kupujúceho treba upozorniť, že tovar má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.

Čl. 2

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

(2) Ak nejde o použitý tovar, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

(3) Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak ide o použitý tovar, záručná doba, je 12 mesiacov.

(4) Predávajúci namiesto záručného listu plne uznáva doklad o kúpe, čo kupujúcemu vystavil pri kúpe tovaru. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

(5) Po prevzatí tovaru predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo bežným opotrebovaním predaného tovaru. Predávajúci nezodpovedá ani za vady vzniknuté z dôvodu nesprávneho zaobchádzania alebo nesprávnej manipulácie s tovarom zo strany kupujúceho, príp. nesprávnym používaním, údržbou, ošetrovaním a skladovaním tovaru. Predávajúci taktiež nezodpovedá za úmyselné poškodenie tovaru po prevzatí kupujúcim.

(6) Za vadu sa nepovažujú tie vlastnosti predávaných kobercov, ktoré súvisia s prírodným pôvodom tovaru. Na tieto vlastnosti nie je možné uplatniť reklamáciu. Napr. v dôsledku prírodného materiálu a farbív môže farba mať mierne odlišný odtieň oproti farbám vzoriek. Uvedený rozdiel nepredstavuje vadu tovaru. Prírodné koberce a prírodné farbivá sú citlivé na slnečné svetlo a pri dlhšom pôsobení svetla môžu mierne blednúť. Patrí to medzi prirodzené vlastnosti kobercov z prírodného vlákna, ktorá nepredstavuje nedostatok, poškodenie alebo vadu.

Sisalové a kokosové koberce pozostávajú z vlákna, ktoré môže mechanicky mierne dráždiť bosé chodidlá, príp. iné časti tela. Patrí to medzi prirodzené vlastnosti sisalových a kokosových kobercov, ktorá nepredstavuje nedostatok, poškodenie alebo vadu.

Čl. 3

Spôsob vybavenia reklamácie

(1) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, t.j. reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

Miesto uplatnenia reklamácie

(2) Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po identifikácii vady v predajni predávajúceho. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná. Zákazník je povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, okrem predmetnej vady inak nepoškodený vrátane dokladu o kúpe predávajúcemu.

(3) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný pri uplatnení reklamácie poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa Obchodného zákonníka. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec počas uplatnenia reklamácie bezodkladne zistí, či ide o vadu na ktorú sa reklamačný poriadok vzťahuje a či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

(4) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

(5) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie okrem identifikačných údajov kupujúceho aj druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah a popis vady, dátum vystavenia reklamačného listu. Predávajúci v reklamačnom liste uvedie aj dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie. Kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie. Týmto potvrdením je jeden rovnopis reklamačného listu.

(6) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.

(7) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je rovnopis reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenia reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, e-mail alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

(8) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(9) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(10) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

(11) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

(12) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

(13) Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 (14) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

(15) Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do záručnej doby platnej pre použitý tovar.

(16) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

(17) Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

(1) Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia konateľom spoločnosti Agave Trade s.r.o., ktorý svojim podpisom potvrdí schválenie dokumentu.

28.1.2017