Všeobecné obchodné podmienky

pre zmluvy uzavreté na diaľku pre internetový obchod atcarpet.sk a pre objednávky uskutočnené e-mailom alebo telefonicky (platné a účinné od 10.06.2016).

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky a internetového obchodu atcarpet.sk je spoločnosť Agave Trade s.r.o. so sídlom Nobelova 1/1498, 831 02 Bratislava, IČO: 46 309 845, DIČ 2023330892. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 75323/B. Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., číslo účtu vo formáte IBAN: SK44 1100 0000 0029 4500 4587.
 2. Predávajúcim je spoločnosť Agave Trade s.r.o. so sídlom Nobelova 1/1498, 831 02 Bratislava, IČO: 46 309 845, DIČ 2023330892.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na internetovej stránke a v internetovom obchode je spoločnosť Agave Trade s.r.o. so sídlom Nobelova 1/1498, 831 02 Bratislava, IČO: 46 309 845, DIČ 2023330892.
 4. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu vytvoril objednávku alebo objednávku zaslal e-mailom, príp. dohodol telefonicky.
 5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania, či povolania.
 6. Internetovým obchodom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 7. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na internetovej stránke predávajúceho (prirodnekoberce.sk).
 8. Časť zverejnených produktov na internetovej stránke je zaradená súčasne aj do internetového obchodu, ktoré je možné priamo objednať prostredníctvom internetového obchodu. Ide najmä o hotové produkty na sklade predávajúceho (kusové koberce).
 9. Časť zverejnených produktov je možné objednať len e-mailom, príp. telefonicky, bez asistencie internetového obchodu. V tomto prípade ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 10. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode výberom tovarov a/alebo služieb kupujúcim vrátane vyplnenia objednávkového formuláru, príp. odoslaním objednávky e-mailom alebo dohodnutím objednávky telefonicky.
 11. Kupujúci, aj predávajúci, plne uznávajú elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok 2

Ceny

 

 1. Všetky ceny tovarov a služieb uvádzané na webstránke a v internetovom obchode predávajúceho sú uvedené vrátane DPH a sú zmluvné a konečné.
 2. Cena uvedená na stránke internetového obchodu v momente vykonania objednávky kupujúcim je pre predávajúceho záväzná a je touto cenou viazaný.
 3. Ak ide o tovary alebo služby vyrobené na mieru podľa osobitných požiadaviek, ktoré nie sú zaradené v ponuke internetového obchodu alebo nie je možné ich zponuky internetového obchodu priamo vybrať, predávajúci na základe jednotkových cien zverejnených na internetovej stránke určí konečnú cenu v potvrdení objednávky. V tomto prípade ani objednávka, ani potvrdenie objednávky nie sú pre kupujúceho záväzné do momentu zaplatenia zálohy.
 4. Súčasťou cien nie sú prepravné služby, podlahárske práce alebo akékoľvek iné doplnkové služby, manipulácia, či úprava kobercov.

 

Článok 3

Objednávka realizovaná prostredníctvom internetového obchodu

 

 1. Objednávať priamo v internetovom obchode sk je možné len hotový tovar, ktorý je súčasťou skladových zásob predávajúceho a ktorý cez internetový obchod je prístupný.
 2. Internetový obchod neumožňuje priame objedávanie tovaru, príp. doplnkových služieb, ktoré sú dostupné len na základe objednávky, t.j. ide o tovar a služby zhotovené podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobeného na mieru alebo tovaru a služby určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Tieto tovary a služby je možné objednať na diaľku e-mailom alebo telefonicky podľa nasledujúceho článku „Objednávky realizované e-mailom alebo telefonicky“.
 3. Objednávka vzniká potvrdením objednávania v internetovom obchode výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane vyplnenia objednávkového formulára. Pre správne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a objednávka sa tým stáva pre kupujúceho, resp. pre spotrebiteľa záväznou.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky je viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru alebo služby.
 6. Systém internetového obchodu po odoslaní objednávky automaticky zašle kupujúcemu e-mailovú správu o prijatí objednávky. Táto správa sa nepovažuje za potvrdenie objednávky, slúži kupujúcemu len na oznámenie správneho odoslania objednávky.
 7. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdenie je kupujúcemu zaslaný e-mailom najneskôr 2 pracovné dni po prijatí objednávky na zadanú e-mailovú adresu v objednávke. Potvrdenie obsahuje aj zálohovú faktúru za objednané tovary a služby s uvedením čísla bankového účtu predávajúceho.

 

Článok 4

Objednávka realizovaná e-mailom alebo telefonicky

 

 1. Ak kupujúci má záujem objednať tovar, či služby vyrobené na mieru podľa osobitných požiadaviek, ktoré nie sú zaradené v ponuke internetového obchodu alebo nie je možné ich z ponuky internetového obchodu priamo vybrať, kupujúci môže objednávku realizovať e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho (agavetrade@agavetrade.sk) alebo telefonicky na základe zverejnených informácií o produktoch na internetovej stránke predávajúceho – prirodnekoberce.sk (technické vlastnosti, jednotkové ceny, atď.).
 2. Objednávka zaslaná e-mailom alebo telefonicky môže byť realizovaná aj na základe predbežnej komunikácie kupujúceho s predávajúcim, resp. môže byť realizovaná na základe predbežnej cenovej ponuky vyhotovenej na základe požiadavky kupujúceho.
 3. V objednávke zasielanom e-mailom je potrebné v texte e-mailu podrobne popísať vlastnosti objednávaných produktov. Ide najmä o názov koberca, farbu, presné rozmery, materiál okraja, spôsob úpravy rohov a doplnkové služby. Taktiež je potrebné uviesť základné identifikačné údaje kupujúceho ako meno, priezvisko, trvalé bydlisko a adresa dodania. V telefonickej objednávke je potrebné uviesť všetky potrebné údaje na základe vzájomnej komunikácie kupujúceho a predávajúceho.
 4. Konečná cena e-mailom alebo telefonicky objednávaných produktov sa vypočíta pri každej objednávke osobitne na základe jednotkových cien zverejnených na internetovej stránke, čo predávajúci uvedie v potvrdení objednávky. Cena za individuálne určený rozmer je vyrátaná vždy pomerným spôsobom podľa jednotkových cien produktov.
 5. E-mailom zaslaná objednávka nie je pre kupujúceho záväzná. Objednávka sa stáva záväznou až po pripísaní zálohovej platby na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je povinný e-mailom zaslať klientovi potvrdenie objednávky najneskôr 2 pracovné dni po prijatí objednávky s presnými špecifikáciami vybraných produktov vrátane ich konečnej ceny, ceny prepravy a všetkých doplnkových služieb, príp. príplatkov. Potvrdenie obsahuje aj zálohovú faktúru za objednané tovary a služby s uvedením čísla bankového účtu predávajúceho.
 7. Úhradou zálohovej platby kupujúci súhlasí s potvrdením objednávky, zvlášť s cenou objednávaných tovarov a služieb a po pripísaní zálohovej platby sa stáva objednávka kupujúceho záväznou.

 

Článok 5

Platobné podmienky

 

 1. Pri každej objednávke sa vyžaduje zálohová platba vo výške 50% z celkovej ceny objednaných tovarov a služieb.
 2. Zálohová platba sa uhrádza na základe zálohovej faktúry po uskutočnení a potvrdení objednávky. Zálohová faktúra bude odoslaná e-mailom spolu s potvrdením objednávky na e-mailovú adresu udanú v objednávke. Originál zálohovej faktúry bude priložená k dodávanému tovaru, ak si to kupujúci nevyžiada skôr.
 1. Zálohovú platbu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  1. platba prevodom na bankový účet predajcu (číslo účtu bude uvedená na záloh. faktúre);
  2. platba prostredníctvom platobnej brány PayPal;
  3. platba v hotovosti alebo kreditnou/debetnou kartou priamo vo vzorkovej predajni.
 2. Zvyšná časť ceny za objednané tovary a služby sa uhrádza formou dobierky pri dodaní tovaru a služieb (platba priamo kuriérovi pri preberaní tovaru s možnosťou úhrady kreditnou/debetnou kartou).
 3. V prípade dohody predajcu a kupujúceho je možné realizovať úhradu aj iným spôsobom (napr. na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre).

 

Článok 6

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 42 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu objednaný tovar a doplnkové služby, pokiaľ sa nedohodli inak. Zaslaním tovaru sa rozumie odovzdanie tovaru predávajúcim prepravcovi, kuriérovi alebo poštovej službe. Čas prepravy tovaru na adresu dodania sa nezapočítava do uvedenej lehoty. Predávajúci negarantuje termíny doručenia prepravnou spoločnosťou, nakoľko zásielky doručujú externé prepravné spoločnosti. Orientačná lehota dodania je cca. 3 pracovné dní.
 2. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný daňový doklad, dodací list a podľa potreby aj ďalšie sprievodné dokumenty.
 3. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Adresu miesta dodania udáva kupujúci pri realizácii objednávky.
 4. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom externej prepravnej spoločnosti, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na iných podmienkach a postupoch dodania.
 5. Predávajúci zabezpečuje prepravu prostredníctvom externej prepravnej spoločnosti výlučne len pred prvé uzamykateľné dvere na adrese doručenia.

Predávajúci nezabezpečuje:

 • vynášku koberca na vyššie podlažia,
 • doručenie koberca priamo do domácnosti,
 • položenia koberca a akákoľvek manipulácia s kobercom na mieste doručenia.

V prípade záujmu o tieto služby je potrebné sa dohodnúť s prepravcom individuálne.

 

 1. V prípade doručovania tovaru externou doručovateľskou spoločnosťou, predávajúci neručí za:
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom;
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou alebo kontaktnými informáciami kupujúceho;
 • poškodenie spôsobené doručovateľom. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte;
 • poškodenie spôsobené kupujúcim pri preberaní alebo rozbalení tovaru;
 • akékoľvek zmeny v podmienkach doručenia zavinené doručovateľom alebo kupujúcim.
 1. Predávajúci NEZABEZPEČUJE podlahárske práce a úpravu kobercov na mieste doručenia! V prípade záujmu o podlahárske služby je potrebné sa dohodnúť s podlahármi v danom regióne individuálne.

 

Článok 7

Cena prepravy a súvisiace poplatky

 1. Preprava na celé územie Slovenskej republiky sa realizuje externými nákladnými alebo balíkovými kuriérmi.
 2. Cena prepravy sa určuje na základe váhy a rozmerov objednaného tovaru.
 3. Cena dobierky je 1,50 EUR s DPH.
 1. Príklady cien (vrátane DPH; bez dobierky):

Tab. č. 1. Zásielka s najdlhšou stranou do 190 cm (t.j. dĺžka rolky nepresiahne 190 cm)

Hmotnosť zásielky*Do 10 kg (vrátane)10 – 20 kg (vrátane)20-30 kg (vrátane)30-50 kg (vrátane)
Celé územie SR5,- eur6,50 eur8,- eur11,- eur

*Do úvahy sa berie celková hmotnosť vrátane obalu a papierovej trubice.

 

Tab. č. 2. Zásielka nad 190 cm (dĺžka kobercovej rolky presahuje 190 cm)

Hmotnosť zásielky*Do 50 kg

(vrátane 50 kg)

50 – 100 kg (vrátane 100 kg)100 – 200 kg (vrátane 200 kg)200 – 300 kg

(vrátane 300 kg)

Bratislava (mesto)25,-30,-35,-40,-
Trnava (mesto)28,-33,-38,-43,-
Nitra (mesto)28,-33,-38,-43,-
Trenčín (mesto)28,-33,-38,-43,-
Žilina (mesto)29,-34,-39,-44,-
Banská Bystrica (mesto)30,-35,-40,-45,-
Košice (mesto)32,-37,-42,-47,-
Prešov (mesto)32,-37,-42,-47,-

Pozn.: Ceny v tab. č. 2 predstavujú maximálnu možnú sumu v závislosti od kombinácie hmotnosti a rozmeru. Presné ceny sú vyčíslené podľa konkrétnych objednávok a sú uvedené v potvrdení objednávky.

Článok 8

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok 9

Storno kúpnej zmluvy

 1. Kúpnu zmluvu v prípade tovaru na objednávku podľa špecifických požiadaviek (zákazka na mieru) má kupujúci právo stornovať najneskôr do realizácie úhrady zálohovej platby za objednaný tovar alebo službu. Po uhradení zálohovej platby nie je možné objednávku stornovať!
 2. Kúpnu zmluvu v prípade hotového tovaru (zo skladových zásob) má kupujúci právo stornovať kedykoľvek pred zaslaním tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci je zároveň spotrebiteľom, po zaslaní tovaru môže využiť právo vrátenia tovaru bez udania dôvodu do zákonom stanovenej lehoty.

 

Článok 10

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. V prípade hotového tovaru, ktorý je súčasťou skladových zásob predávajúceho, má spotrebiteľ na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) podľa ustanovení § 7 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 1. V prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy a nemá právo vrátiť tovar bez udania dôvodu (§7 ods. 6 písm. c Zákona). Za takýto tovar sa považuje najmä koberec vyrobený na mieru podľa požiadavky spotrebiteľa na základe špecifických rozmerov, materiálu a farby, a pokiaľ ide o kusový koberec, tak aj podľa materiálu, farby a šírky okraja koberca vrátane spôsobu úpravy rohov.
 1. Ak spotrebiteľ v prípade kúpy hotového tovaru využije právo vrátiť tovar bez udania dôvodu, je povinný predávajúcemu doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. Vzor písomného odstúpenia je súčasťou každej zásielky. Vzor je spotrebiteľ povinný riadne vyplniť a vlastnoručne podpísať. Predávajúci plne uznáva aj e-mailom odoslaný zoskenovaný dokument písomného odstúpenia (na e-mailovú adresu agavetrade@agavetrade.sk), ak originál dokumentu neskôr priloží k tovaru určenému na vrátenie, t.j. k predmetu zmluvy, od ktorej spotrebiteľ odstupuje.
 3. Spotrebiteľ NIE JE POVINNÝ zabezpečiť prepravu za účelom vrátenia tovaru a znášať náklady na prepravu, všetky náležitosti prepravy vybaví a HRADÍ predávajúci! Predávajúci po oznámení o odstúpení od zmluvy zabezpečí prepravu tovaru na vlastné náklady pomocou vlastných kapacít alebo externej doručovateľskej spoločnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci po prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy bezodkladne bude kontaktovať spotrebiteľa ohľadom dojednania detailov vrátenia tovaru.
 4. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť predávajúcemu pri zabezpečení dopravy na vrátenie tovaru. Pod súčinnosťou sa rozumejú najmä nasledujúce činnosti:
  • správne zabalenie tovaru za účelom maximálneho možného vylúčenia poškodenia tovaru;
  • dohodnúť sa s predávajúcim na detailoch spätnej prepravy (najmä dátum a približný čas odovzdania zásielky prepravnej spoločnosti, miesto odovzdania, atď.);
  • dohodnúť sa s príslušníkom doručovateľskej spoločnosti (kuriérom) na detailoch odovzdania zásielky na základe jeho telefonickej výzvy;
  • riadne odovzdať určený tovar príslušníkovi doručovateľskej spoločnosti v dohodnutom mieste a čase;
  • priložiť do zásielky (pribaliť) originál účtovného dokladu a dodací list;
  • priložiť do zásielky (pribaliť) aj originál dokumentu písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, pokiaľ nebol zaslaný individuálne.
 5. Tovar zasielaný späť na dobierku nebude prevzatý! Pred vrátením ceny tovaru je nutné sa presvedčiť, že tovar nebol používaný, príp. poškodený spotrebiteľom a môže byť opäť predávaný bez akýchkoľvek obmedzení a nežiadúceho zníženia ceny tovaru.
 6. Predávajúci vráti zaplatené finančné plnenie (peniaze) za tovar / službu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. vrátane nákladov na doručenie, ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru bezodkladne po prijatí tovaru a uistení sa o jeho bezvadnosti, t.j. že tovar nebol používaný, príp. poškodený spotrebiteľom alebo inak znehodnotený a môže byť opätovne predávaný bez akýchkoľvek obmedzení a nežiadúceho zníženia ceny tovaru. Predávajúci sa zaväzuje uistiť sa o bezvadnosti vráteného tovaru najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia (deň prijatia tovaru sa do tejto lehoty nezapočítava).
 7. Zaplatené finančné plnenie za tovar / službu sa spotrebiteľovi nevráti v prípade, ak tovar bol používaný, príp. poškodený či znehodnotený spotrebiteľom a nemôže byť opätovne predávaný v pôvodnom stave.

 

Článok 11

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad účtovný doklad, dodací list, návod na používanie a údržbu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 

Článok 12

Vlastnosti tovaru, na ktoré sa záruka nevzťahuje

 1. V súlade s reklamačným poriadkom na vlastnosti kobercov popísaných v tomto článku sa nevzťahuje záruka a nie je možné z týchto dôvodov uplatniť reklamáciu, nakoľko ide o vlastnosti vyplývajúce z prírodného charakteru tovaru.
 • V dôsledku prírodného materiálu a farbív môže mať farba mierne odlišný odtieň oproti farbám vzoriek. Uvedený rozdiel nepredstavuje vadu tovaru. Prírodné koberce a prírodné farbivá sú citlivejšie na slnečné svetlo a pri dlhšom pôsobení svetla môžu mierne vyblednúť. Patrí to medzi prirodzené vlastnosti kobercov z prírodného materiálu, ktorá nepredstavuje nedostatok, poškodenie alebo vadu. Koberce, ktoré sú výrobcom označené ako „stálofarebné“, zmenia svoj odtieň v rozsahu stanovenom príslušnými európskymi normami.
 • Sisal a kokos pozostávajú z vlákniny, ktorá môže mechanicky dráždiť bosé chodidlá, príp. iné časti tela. Patrí to medzi prirodzené vlastnosti sisalových a kokosových kobercov, ktorá nepredstavuje nedostatok, poškodenie alebo vadu.
 • V štruktúre a väzbe kobercov sa môžu objaviť drobné odchýlky a nepresnosti, ktoré patria medzi štandardné vlastnosti kobercov utkaných z prírodných vlákien.
 • Pĺznutie je prirodzená vlastnosť vlnených kobercov. Je to spôsobené výrobným procesom, po ktorom približne 3% vlákien zostáva v koberci neuchytených. V tomto prípade nejde o vadu koberca a koberec tým nestratí ani na kvalite ani na svojom objeme. Pravidelným vysávaním tieto voľné vlákna postupne ubúdajú a zvyčajne sa po 3 až 4 mesiacoch úplne odstránia.
 • Okraje kusových kobercov po rozrolovaní môžu byť zvlnené, ktoré sa časom ustáli (najmä ľan a prírodná koža).
 • Okraje z prírodnej kože sú vyrobené z viacerých kusov, ktorých dĺžka je limitovaná veľkosťou zvieraťa. Pri spájaní jednotlivých kusov môže dochádzať k viditeľnej zmene štruktúrovaného povrchu kože.

 

 1. Predajca nezodpovedá za prípadné problémy s vynáškou koberca na vyššie poschodia z dôvodu rozmerov rolky. Ak koberec má byť umiestnený na vyšších podlažiach, odporúčame kupujúcemu sa vopred uistiť (cca. pri dĺžke kobercovej rolky nad 2 m), či sa rolka zmestí do výťahu alebo do schodových priestorov a či je možné koberec vynášať v týchto priestoroch bez poškodenia!!!

 

Článok 13

VZORKY – Ceny, podmienky objednávky a dodania vzoriek

 1. Vzorky sú menšie vyrezané kusy kobercov, ktoré slúžia na správny výber farby, odtieňa, štruktúry a charakteru koberca priamo u objednávateľa ešte pred uskutočnením záväznej objednávky. Vzorky sú k dispozícii len z vybraných typov kobercov.
 1. Vzorky nepredstavujú tovar; t.j. predávajúci ich nepredáva, len zapožičiava záujemcom na podporu predaja.
 2. Vzorky je možné si vypožičať osobne u predajcu alebo objednať na diaľku prostredníctvom formulára na webstránke predajcu sk alebo e-mailom.
 1. Za každú objednanú vzorku sa hradí KAUCIA vo výške 10,- EUR (na dobierku), ktorá bude po spätnom doručení vzoriek vrátená. Kaucia bude vrátená bankovým prevodom do 5 pracovných dní od spätného prijatia vzoriek predajcom. Kaucia nebude vrátená, ak vzorky nebudú doručené späť alebo ak budú poškodené. Spätne zaslané vzorky na dobierku nebudú prevzaté.

 

Článok 14

VZORKY – Poplatky za doručenie

 1. Pri osobnom odbere vzoriek sa uhrádza len kaucia bez ďalších poplatkov. Pri osobnom vrátení vzoriek sa kaucia vracia v hotovosti pri prevzatí vzoriek.
 2. V prípade objednávky na diaľku objednávateľ znáša nasledujúce POPLATKY:
 • za doručenie kuriérskou spoločnosťou na udanú adresu (5,- EUR s DPH),
 • za spätné doručenie vzoriek predajcovi (podľa výberu objednávateľa),
 • za dobierku (1,50 EUR s DPH).
 1. Poplatky za balné sa neúčtujú.
 2. V prípade objednávky koberca realizovanej do 30 dní od vrátenia vzorky budú všetky poplatky za doručenie a spätné doručenie vzorky odrátané z ceny objednávky koberca (spätné doručenie len do výšky 5,- EUR). V prípade dohody je možné z ceny koberca odrátať aj kauciu pre zjednodušenie vrátenia.

 

 

Článok 15

VZORKY – spätné zaslanie vzoriek 

 1. Spätné doručenie vybavuje objednávateľ a ručí aj za správne zabalenie vzoriek a správne odoslanie. Vzorky musia byť zabalené v tvrdom obale pre vylúčenie poškodenia (spravidla v rovnakom kartónovom obale, v čom boli vzorky doručené objednávateľovi).

 

Článok 16

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa a v prípade odstúpenia od zmluvy aj adresa prevzatia tovaru a číslo bankového účtu, na ktoré sa vráti zaplatené finančné plnenie za tovar / služby.
 4. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostných opatreniach.

 

Článok 17

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa 420 Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 11 bod 2. písm. b), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Článok 18

Záručné podmienky

 

 1. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 

Článok 16

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

 

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť Agave Trade s.r.o.

Korešpondenčná a Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
Agave Trade, s.r.o.

Nobelova 1/1498

831 02 Bratislava
Slovenská republika

 

IČO: 46309845

DIČ: 2023330892
IČ DPH: SK2023330892

Spoločnosť zapísaná na okresnom súde Bratislava I., vložka č. 75323/B, odd. Sro

Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s.
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4500 4587
BIC: TATRSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

Prevádzková doba internetového obchodu: Pondelok až Piatok od 9.00 do 18.00 hod.

Príjem objednávok cez internetový obchod alebo e-mailom: nonstop

Príjem objednávok telefonicky: pracovné dni od 9.00 do 18.00 hod.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170